Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική
Edit Content
Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Canterbury Christ Church University, Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor of Science with Honours First Class in Psychology Science), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην “Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ουσιών – Εξαρτησιολογία” (ΠΜΣ) και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτική

Η εμπιστευτική διαδικασία με επίκεντρο τη συζήτηση.

Η Συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα ώστε να ανακουφιστούν, να κατανοήσουν και να οδηγηθούν σε κάποια διέξοδο σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Η Συμβουλευτική διαδικασία στόχο έχει να στηρίξει το άτομο ψυχολογικά ώστε να προωθήσει την αυτογνωσία του, να εντοπίσει τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη ζωή του και τις προσωπικές του δυνάμεις, να αναπτύξει τις ικανότητές και τις δεξιότητές του στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να κατανοήσει καλύτερα το τι του συμβαίνει, ώστε με τη στήριξη του συμβούλου να επιλύσει το ίδιο τα θέματα που το απασχολούν και τελικά να ζήσει μία γεμάτη και εκπληρωμένη ζωή. (BAC1984, από McLeod2005, σελ. 30)

Στόχοι της Συμβουλευτικής

  • Ανάπτυξη αυτογνωσίας
  • Βελτίωση των ενδοπροσωπικών & διαπροσωπικών σχέσεων
  • Επίλυση συγκρούσεων – εσωτερικών και διαπροσωπικών.
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αποσαφήνιση επιθυμητών στόχων
  • Σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων

Σύμβουλος

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας προωθεί την ψυχική υγεία, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος/η τις προσωπικές του αξίες, το δυναμικό του, τις αντοχές του καθώς και τις ικανότητες του να προσδιορίζει τους ατομικούς του στόχους. Δύναται να είναι υποστηρικτικός σε δύσκολες εμπειρίες ζωής βοηθώντας το Συμβουλευόμενο να προσαρμόζεται, να αλλάζει και να ζει με ένα λειτουργικό και εποικοδομητικό τρόπο.

Ο ρόλος του συμβούλου είναι να διευκολύνει τον άνθρωπο στην προσπάθεια του…
  • να εντοπίσει τις εσωτερικές του δυσκολίες & εμπόδια
  • να τον βοηθήσει να επεξεργαστεί αυτές τις δυσκολίες (Corey, G.,2009; Nelson-Jones, R.,2009)
error: Content is protected !!